MuIS püsiviited ja avaandmete liides

Püsiviited

Avaandmed

Struktuuritoetus

Püsiviited

Püsiviide (ing. PURL) on veebiaadress (ing. hyperlink), mis on ajas muutumatu ja suunab kasutaja kehtivale aadressile või teatab põhjuse miks aadress ei kehti. Püsiviidete eesmärgiks on minetada arvepidamine veebiaadresside kehtivuse üle arvutis või programmis.

Tavakasutajale annab püsiviite kasutamine kindluse, et ka aastate pärast saab kätte sama veebiressursi, isegi kui veebiaadress on vahepeal muutunud.

Automaatsüsteemide jaoks on samuti oluline viidete pikk eluiga, sest lähteallikate pidev monitoorimine on kulukas. Avaandmeid (ing. open data) koostavad või tarbivad süsteemid kasutavad avaandmete faile, mille töötlemine oleks vigaderohke kui neis kasutatavad viited pidevalt muutuksid.

Käesolev juhend kirjeldab Muuseumide Infosüsteemis kasutatavate püsiviidete kasutusvõimalusi ja ülesehitust. Peamine kasutuskoht neile on avaandmete liides, mis väljastab RDF (ing. Resource Description Framework) faile.

Püsiviite süntaks:
   http://opendata.muis.ee/object/1522095
   ----  --------------- ----- -------
    /      |      \     \
 protokoll lahendaja aadress objekti klass objekti ID

Juhendis toodud käsurea käsud on Linuxi ja Mac OSX terminali näitel. HTTP päringute jaoks kasutatakse programmi cURL. Windowsis võimaldab cURL'i kasutada Cygwin. Samaväärsed tööriistad on olemas ka PowerShellis.

Püsiviitamise süsteemi loomisel on järgitud Euroopa Komisjoni avaliku sektori semantilise koosvõime programmi soovitusi.

Museaal [üles]

MuIS kasutab museaali püsiviidet avaandmetes museaali ressursi identifikaatorina. Püsiviites kasutatakse sama identifitseerivat numbrit, mis on kasutusel portaalis ja MuIS-is. Veebiaadressides ei kasutata mitte museaali numbrit (EKM-...), vaid andmebaasis kasutatavat ID välja. Museaal saab püsiviite avalikustamisel. Kui avalikustamine võetakse tagasi, kaotab ka püsiviide kehtivuse.

Brauseriga tehtud päring püsiviitele suunatakse portaalis asuvale museaali vaatamise lehele.

Automaatsüsteemide jaoks on loodud võimalus HTTP päringu päises deklareerida soov saada vastuseks RDF fail. Sellisel juhul suunatakse päring avaandmete rakendusele, mis väljastab museaali RDF faili.
curl -H "Accept: application/rdf+xml" http://opendata.muis.ee/object/1522095

  

Kujutisfailid [üles]

Kujutis

MuIS võimaldab museaaliga siduda kujutisfaile. Valdavalt lisatakse museaalidele pilte, kuid sõltuvalt museaali olemusest võib kujutisfailiks olla näiteks digiteeritud filmi kaadrid, heliklipp või muu fail. Püsiviites on objekti identifikaatoriks kujutisfaili UUID.

Kujutisfailide loend

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele. Igal avalikustatud kujutisfailil on püsiviide. Kuna museaalil võib faile olla mitu, väljastab püsiviidete rakendus museaali kujutisfailide loendit avaandmete (RDF) kujul. Püsiviites on objekti identifikaatoriks museaali ID.

Isik & organisatsioon [üles]

Isik

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele. Püsiviites on objekti identifikaatoriks subjekti ID.

Organisatsioon

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele. Püsiviites on objekti identifikaatoriks subjekti ID.

Sõnastikud [üles]

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele, mis väljastab kõik sõnastikus sisalduvad terminid RDF kujul. Lisades aadressi lõppu ID, väljastatakse RDF kujul üks termin.

Sõnastikud koos näitega:

Sündmus [üles]

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele. Püsiviites on objekti identifikaatoriks sündmuse ID. Kasutusel museaali RDF failis.

Asukoht [üles]

Päring suunatakse edasi avaandmete rakendusele. Püsiviites on objekti identifikaatoriks asukoha ID. Kasutusel sündmuse RDF failis.

Asukoha sõnastik koos näitega:

Avaandmed [üles]

Avaandmeteks nimetatakse taaskasutuseks publitseeritud andmeid. MuIS avandmete liides väljastab andmeid RDF+XML formaadis ning vastab formaatide ja kodeeringute süsteemis tasemele 4/5. Väljastatakse vaid neid andmeid, mis on ka portaalis avalikult saadaval. Andmetes olevaid objekte identifitseeritakse URI-dega ning klassid on üles ehitatud hierarhiliselt. Näiteks - museaal viitab sündmusele, mis omakorda viitab selles osalenud isikutele.

Kasutatavad nimeruumid:

 • CIDOC-CRM versioon 5.0.4. Põhiline kasutatav nimeruum.
 • Dublin Core (DC) - üldise iseloomuga andmed (RDF faili loomise aeg, museaalide puhul ka kogusse registreerimise aeg, peamised identifikaatorid).
 • MuIS versioon 1.0 - MuIS-i spetsiifilised andmeväljad (nt. museaali numbri osad), mida ei ole võimalik CIDOC, ESE või muu Euroopas tunnustatud nimeruumi põhjal kirjeldada. Hea tava on MuIS'i kirjeldus hoida võimalikult väike ning eelistada CIDOC-põhist lahendust.
 • OWL versioon 07/2002. Versiooni ja litsentsi info, sünonüümid (owl.sameAs).
 • FOAF Viited kujutistele.

RDF failide brauseris vaatamiseks saab kasutada Graphite brauserit.

Joonistel kasutatavad klassid. Klassi värv näitab sarnaseid omadusi.

Legend

RDF failid sisaldavad infot Kultuuriministeeriumi kui andmete avaldaja kohta koos kasutuslitsentsiga:


  

Täiendavat infot avaandmete ja RDF standardi kohta:

Kõiki RDF faile saab pärida GZip formaadis. Selleks tuleb HTTP päringu päises defineerida parameeter 'accept-encoding: gzip'. Enamlevinud brauserid toetavad gzip formaati vaikimisi.

Näide:

curl -o resource.rdf.gz -s http://muis.ee/rdf/objects-by-museum/145873 --header 'accept-encoding: gzip'

Museaal [üles]

Museaali avaandmete fail sisaldab MuIS-i sisestatud infot. Joonisel kujutatud graafil on museaali RDF-is kasutatavad peamised klassid ja nendevahelised seosed. Joonisel ei ole klasse, mida kasutatakse primaarsete andmetüüpide jaoks (museaali numbri osad, kommentaarid, pealkirjad vms.).

MuseaalNäide:
curl -H "Accept: application/rdf+xml" http://opendata.muis.ee/object/1522095

  

Massfailid [üles]

Nimekiri museaalidest, millel on teatud ühine nimetaja. Praegu väljastatakse muuseumi ja muuseumikogu museaalide nimekirja. Museaal kuulub alati muuseumi alla. Avalik museaal kuulub alati muuseumikogu alla.

NB! Massfailidel ei ole püsiviidet (PURL).

Museaal

Muuseumi museaalid

Nimekiri kõikidest muuseumi nimekirjas olevatest avalikest museaalidest. Museaalid on lingitud URI-dega. Objekti identifikaatoriks on muuseumi ID.

Näited:


    

Muuseumikogu

Nimekiri kõikidest muuseumikogusse kuuluvatest avalikest museaalidest. Museaalid on lingitud URI-dega. Objekti identifikaatoriks on muuseumikogu ID.

Näited:


    

Otsingutulemused RDF kujul*

Portaalis tehtud otsingu tulemusi saab alla laadida RDF failina. Otsinguvormi juures on link faili allalaadimiseks. Fail koosneb museaali püsiviidetest. Avaandmete liides ise otsinguid teha ei võimalda.

Kujutisfailide loend [üles]

Museaali kujutisfailide loend sisaldab pilte ja teisi seotud faile.
http://opendata.muis.ee/media-list/1522095

  

Isik & organisatsioon[üles]

Isik või organisatsioon, kes osaleb sündmuses.

Museaal

Isik

http://www.muis.ee/rdf/person-group/14500

    

Organisatsioon

http://opendata.muis.ee/person-group/145873

    

Sõnastikud [üles]

Sõnastikud on kirjeldatud CIDOC nimeruumis. Sõnastikud, mis ei ole muuseumi omasõnastikud on defineeritud MuIS nimeruumis CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendusena. Antud lahendus annab võimaluse defineerida ühe sõnastiku ühe klassina.

Museaali seisund

Iseloomustab museaali füüsilist seisundit. Objekti klass muis:Condition on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Museaali mõõt

Iseloomustab museaali füüsilise mõõtme liiki, nt. pikkus, pindala, läbimõõt. Objekti klass muis:Dimension_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Museaali olemus

Objekti klass muis:Essence on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Tegevused ja nähtused

Objekti klass muis:Event_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Museaali lisanumbri liik

Objekti klass muis:Identifier_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Objekti kirjelduse liik

Objekti klass muis:Object_Description_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Koolkond

Objekti klass muis:School on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Subjekti nime liik

Objekti klass muis:Subject_Name_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Subjekti liik

Objekti klass muis:Subject_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Valmistamise tehnika

Objekti klass muis:Technique on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Museaali lisanime liik

Museaalil võib lisaks põhinimele olla ka lisanimesid. Neid nimesid kirjeldatakse museaali lisanime liigi klassifikaatoriga. Objekti klass muis:Title_Type on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Leiuliik

Objekti klass muis:Type_Locality on CIDOC nimeruumi kuuluva crm:E55_Type laiendus.

    

Materjal

Objekti klass crm:E57_Material kuulub CIDOC nimeruumi.

    

Mõõtühik

Objekti klass crm:E58_Measurement_Unit kuulub CIDOC nimeruumi.

    

Sündmus [üles]

Sündmuse all mõistetakse ajaloolisi sündmusi ja MuIS'i administratiivseid sündmusi. Toimumise aeg võib olla määratud täpselt või ajavahemikuna. Vähim täpsusklass on 1 päev. Sündmuse osaleja roll on määratud mõistega subjekti klassifikaatori sõnastikust.

Sündmus

http://opendata.muis.ee/event/1522095

  

Asukoht [üles]

Sündmuse toimumise koht.

http://opendata.muis.ee/place/6309